İş Kurmak Hakkında Bilgiler Ve Detaylar

İş Kurmak için Şirketler komplike olan bir idare ve bürokrasi içersinde etkinlik gösterirler. Bu amaçla şirketlerin derli toplu şekilde büyüme göstermesi gerekir. Firmaları tek bir birey kurabileceği gibi birkaç bireytan meydana gelen bir takımda şirket kurabilir. Şirketler etkinlik alanlarına, kuruluş adımında meydana koyulan sermayelere, kuruluş adımındaki girişimci sayısına gibi etmenlerle yapılara ayrılabilir.

İş Kurmak

Şirket Yapıları Nelerdir?

İş Kurmak için Şirketler genel olarak sermaye şirketi ve birey şirketi olarak ayrılır. Sermaye şirketleri ortakları sınırlı mesulluğa sahip olan şirket yapısıdır. Sermaye şirketlerinde kuruluş adımında meydana koyulan sermaye ön plandadır. Sermaye şirketleri içersinde değerlendirilen üç tür şirket vardır. Bu şirketler; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerve limited şirketlerdir.

Şahıs şirketleri genel olarak tek bireyin iş kurmak girişimiyle kurulur. En süregelen olarak kurulan şirket türüdür. Şahıs şirketinin sahibi sınırsız mesuliyet sahibidir. Sınırsız mesuliyet bütün idarede hakimiyet verir ve yaşanabilecek bir iflas halinde girişimcinin bütün zenginliğiyla mesul bulunduğunu anlatır. Şahıs şirketleri hakiki birey şirketleri, adi şirketler, kollektif şirketler ve komandit şirketler olarak dört gruba ayrılır.

Anonim Şirketler
Anonim şirketler, ticarette etkinlik gösteren bir şirketin ticaret unvanı alarak açılan şirketlerdir. Anonim şirketler sınırlı mesulluğa sahiptirler. Finansal olarak mesuliyetları sadece sahip oldukları mal zenginliği ile mesuldur.

Anonim şirketler iki şekilde kurulurlar. Ani ve tedrici olarak. Ani olarak kurulan anonim şirketler girişimcilerin meydana koydukları sermayenin ortaklık sermayesinin tamamı olmaması halinde geçerlidir. Bu halde sermayenin belirli bir bölümünü ödeyerek başka bölümünü ödemek amacıyla halka başvurulmasında tedrici olarak kurulmuş anonim şirketlerdir.

Anonim şirketlerin ortakları gerçek ya da tüzel bireylar olabilir. Anonim şirketlerin organları genel kurul, idare kurulu ve denetim kurulu şeklindedir. Genel kurul üyeleri pay sahiplerinden oluşur. Genel kurul üyeleri bir araya gelerek idare kurulunda yer alan bireylari seçer. Türkiye’de idare kurulunda yer alan bireylerin genelde genel kurul üyelerinden oluştuğu görülür. Yönetim kurulunun işletme içersindeki görevleri denetim rolü, hizmet rolü ve kaynak temini rolü şeklindedir.

Anonim şirketlerin idaresinde profesyonel bireylerin yer alması şirketin kârlılığını yükseltir. Anonim şirketlerin devredilmesi kolaydır. Finansal kaynakları çoktur ve büyüme potansiyeli vardır. Anonim şirketlerin kuruluşlarında yaşanan formaliteleri olabildiğince çokdı ve bu biraz komplikelığa namacıyla olabilir.

Anonim şirketlerde geçerli olan ilkeler vardır. Bu ilkeler çoğunluk ilkesi, mal zenginliğinın korunması ilkesi, teknik kadro doğrulusunda dışarıdan yönetme yetkisi ve devletin ilgilenmesi ilkesidir.

Çoğunluk ilkesi alınan kararların çoğunluğun istediği kararlar olması manasına gelir. Mal zenginliğinın korunması ilkesi şirketin sahip bulunduğu mal varlıklarının korunması manasına gelir. Teknik kadro doğrulusunda dışarıdan yönetme yetkisi ilkesi halka açık hissesi olan şirketlerin idaresin dışarıdan gelen bireylara verilmesini ifade eder.Devletin ilgilenmesi ilkesi ise anonim şirketlerin kuruluş, işleyiş ve sona erme aşamalarında denetlenmesini ifade eder.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, sermayelerini paylara bölmüş olan ve ortaklarından bir ya da daha çok bireyin sınırsız mesuliyet aldığı, başkalerinin sınırlı mesuliyet aldığı şirket türüdür. En az beş ortak ile kurulması gereken şirket türüdür. En az bir bireyin sınırsız mesuliyet alması gerekir. Sınırsız mesuliyet alan şahsa komandite ortak denir.

Limited Şirketler
Limited şirketler en az iki birey ve en çok elli birey ile kurulabilen şirketlerdir. Limited şirketler ticaret unvanı altında kurulur. Türk Ticaret Kanunu’nda geçtiğimiz hukuki mesuliyetlara sahiptir. Limited şirketlerin asgari sermayesi 5000 TL’dir.

Limited şirketler ticaret unvanı alırken şirketin konusunu ve şirketin cinsini belirtir. Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar, bankacılık işlemleri yapamazlar. Şirketin mesulluğu sermayesi ile sınırlıdır. Anonim şirketlerdeki gibi bir idare kurulu yoktur. Şirketin idaresini ortak olan bireylar müdür statüsüyle yapar.

Hakiki Şahıs Firmaları
Tek bir birey doğrulusunda kurulan şirketlere hakiki birey şirketi denir. Hakiki birey şirketleri genelde esnaflar, serbest meslek erbabları, tacirler ve sanayicilerden oluşur. Esnaf ve sanatkârlar, Tacir ve Sanayici Belirleme Kurulunca teşhis edilir. Esnaf ve sanatkârlar bedenen çalışan ve kazandıkları oranların çok olmadığı gruplardır. Basit usül ile vergilendirilirler.

Tacirler bir işletmeyi kısmen bile olsa kendi adına işleten bireylardir. Tacirler birinci sınıf tacir ve ikinci sınıf tacir olmak üzere iki şekilde değerlendirilir. Birinci ve ikinci sınıf tacirleri birbirinden ayıran özellikler vardır.

Birinci sınıf tacirlerin kazancı 168.000 TL’den çok ve gideri aşağı yukarı olarak 119.000 TL şeklindedir. Kurumlar vergisine tabidirler ve bilanço usülüne göre muhasebe hesapları yapılır.

İkinci sınıf tacirler birinci sınıf tacirlerin dışında kalanlardır. Tacir Kime Denir, Tacir Olmanın Hükümleri Nelerdir?

Adi Şirketler
Adi şirketler, iki yada çok girişimcinin mal ve emeklerini birleştirdikleri şirket türüdür. Koyulan sermaye tutarı ne olursa olsun ortakların sahip bulunduğu mesuliyetları aynıdır. Şirket içersinde alıncak kararlar ortaktır. Şirketin idaresi ortakların hepsinin mesulluğundadır. Şirketin sahip bulunduğu borçlar ile bütün ortaklar mesul duruma gelir. Adi şirket kurmak amacıyla bir sermaye sınırlaması bulunmamaktadır. Ticaret ünvanı alabilmek mecburiyetinde değildirler.

Kollektif Şirketler
Kollektif şirketler ikiden çok gerçek birey ile kurulur. Ticari unvan alınması mecburidir ve ticari bir ortaklık içerir. Ortakların finansal mesulluğu sınırsızdır. Kollektif şirketlerin ayrı bir tüzel bireyliği vardır. Kollektif şirketlerin kurulabilmesi amacıyla sınırlanmış bir sermayesi yoktur. Şirketin borçlarından ayrı bir tüzel bireyliği bulunduğu amacıyla ilk evvelce şirket mesuldur. Daha sonra ise ortaklar sınırsız olacak şekilde mesuldur.

Şirketin yönetilmesinde her ortağın söz hakkı vardır. Şirketin denetimünü bütün ortaklar yapabilir. Kollektif şirketlerin sözleşmesinde mecburi olarak bulunması gereken veriler vardır.

Komandit Şirketler
Komandit şirketler, ticari olan bir işletmeyi ticaret unvanı alarak kurulan şirketlerdir. Komandit şirketler Türk Ticaret Kanunu ile hukuki süreçlerini yönetirler. Ortaklık yapıları komandit ve komanditer olarak ayrılır. Komandit ortak şirketin finansal etkinliklerinden sınırsız mesul olan ortağa denir. Komanditer ortak ise şirketin finansal etkinliklerinden sınırlı mesul olan ortaktır. Şirketin idare yetkisi komandite ortağa aittir.

Şirket Kurmak

Şirket Yapısı Seçimi Nasıl Olmalıdır?


Girişimciler şirket yapısını seçerken ilgili olmalılardır. Sadece kuruluş amacıyla değil aynı vakitte şirketin içersinde yapılacak etkinlikler amacıyla şirket yapısını seçmek önemlidir. Şirket yapısı seçimini yapar iken ilgi etmeniz gereken şeyler var

Yasal Sorumluluk
Şirket kurmak isteyen birey şirketin meşru mesulluğunu ne kadar alabilmek istediğine karar vermelidir. Şirketiniz iflas ettiği vakit büyük bir mesuliyet alabilmek istemeyebilirsiniz. Bu halde ne kadar mesuliyet alabilmek istediğinize karar vermelisiniz.

Vergiler
Şirket kurmak isteyen birey şirket yapılarında olan vergilendirmeye bakmalıdır. Her şirketin değişik vergilendirme yapısı bulunmaktadır. Seçeceğiniz şirket yapısına göre vergilendirmeden tasarruf etmeniz olası olabilir.

Kuruluş ve Yönetim Giderleri
Şirketler kuruluş adımında lüzumlu olan bir oran sermayeye gereksinim duyar. Sizin sermaye oranınıza elverişli olan şirket yapısını bulabilirsiniz. Aynı vakitte her şirket yapısının bir idare gideri vardır. Şirket yapılarının idare giderlerini ve kuruluş giderlerini inceleyerek size elverişli olan şirket yapısını belirleyebilirsiniz.

Şirketler komplike olan bir idare ve bürokrasi içersinde etkinlik gösterirler. Bu amaçla şirketlerin derli toplu şekilde büyüme göstermesi gerekir. Firmaları tek bir birey kurabileceği gibi birkaç bireytan meydana gelen bir takımda şirket kurabilir. Şirketler etkinlik alanlarına, kuruluş adımında meydana koyulan sermayelere, kuruluş adımındaki girişimci sayısına gibi etmenlerle yapılara ayrılabilir.

Şirket Yapıları Nelerdir?

Şirketler genel olarak sermaye şirketi ve birey şirketi olarak ayrılır. Sermaye şirketleri ortakları sınırlı mesulluğa sahip olan şirket yapısıdır. Sermaye şirketlerinde kuruluş adımında meydana koyulan sermaye ön plandadır. Sermaye şirketleri içersinde değerlendirilen üç tür şirket vardır. Bu şirketler; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerve limited şirketlerdir.

Şahıs şirketleri genel olarak tek bireyin girişimiyle kurulur. En süregelen olarak kurulan şirket türüdür. Şahıs şirketinin sahibi sınırsız mesuliyet sahibidir. Sınırsız mesuliyet bütün idarede hakimiyet verir ve yaşanabilecek bir iflas halinde girişimcinin bütün zenginliğiyla mesul bulunduğunu anlatır. Şahıs şirketleri hakiki birey şirketleri, adi şirketler, kollektif şirketler ve komandit şirketler olarak dört gruba ayrılır.

Anonim Şirketler
Anonim şirketler, ticarette etkinlik gösteren bir şirketin ticaret unvanı alarak açılan şirketlerdir. Anonim şirketler sınırlı mesulluğa sahiptirler. Finansal olarak mesuliyetları sadece sahip oldukları mal zenginliği ile mesuldur.

Anonim şirketler iki şekilde kurulurlar. Ani ve tedrici olarak. Ani olarak kurulan anonim şirketler girişimcilerin meydana koydukları sermayenin ortaklık sermayesinin tamamı olmaması halinde geçerlidir. Bu halde sermayenin belirli bir bölümünü ödeyerek başka bölümünü ödemek amacıyla halka başvurulmasında tedrici olarak kurulmuş anonim şirketlerdir.

Anonim şirketlerin ortakları gerçek ya da tüzel bireylar olabilir. Anonim şirketlerin organları genel kurul, idare kurulu ve denetim kurulu şeklindedir. Genel kurul üyeleri pay sahiplerinden oluşur. Genel kurul üyeleri bir araya gelerek idare kurulunda yer alan bireylari seçer. Türkiye’de idare kurulunda yer alan bireylerin genelde genel kurul üyelerinden oluştuğu görülür. Yönetim kurulunun işletme içersindeki görevleri denetim rolü, hizmet rolü ve kaynak temini rolü şeklindedir.

Anonim şirketlerin idaresinde profesyonel bireylerin yer alması şirketin kârlılığını yükseltir. Anonim şirketlerin devredilmesi kolaydır. Finansal kaynakları çoktur ve büyüme potansiyeli vardır. Anonim şirketlerin kuruluşlarında yaşanan formaliteleri olabildiğince çokdı ve bu biraz komplikelığa namacıyla olabilir.

Anonim şirketlerde geçerli olan ilkeler vardır. Bu ilkeler çoğunluk ilkesi, mal zenginliğinın korunması ilkesi, teknik kadro doğrulusunda dışarıdan yönetme yetkisi ve devletin ilgilenmesi ilkesidir.

Çoğunluk ilkesi alınan kararların çoğunluğun istediği kararlar olması manasına gelir. Mal zenginliğinın korunması ilkesi şirketin sahip bulunduğu mal varlıklarının korunması manasına gelir. Teknik kadro doğrulusunda dışarıdan yönetme yetkisi ilkesi halka açık hissesi olan şirketlerin idaresin dışarıdan gelen bireylara verilmesini ifade eder.Devletin ilgilenmesi ilkesi ise anonim şirketlerin kuruluş, işleyiş ve sona erme aşamalarında denetlenmesini ifade eder.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, sermayelerini paylara bölmüş olan ve ortaklarından bir ya da daha çok bireyin sınırsız mesuliyet aldığı, başkalerinin sınırlı mesuliyet aldığı şirket türüdür. En az beş ortak ile kurulması gereken şirket türüdür. En az bir bireyin sınırsız mesuliyet alması gerekir. Sınırsız mesuliyet alan şahsa komandite ortak denir.

Limited Şirketler
Limited şirketler en az iki birey ve en çok elli birey ile kurulabilen şirketlerdir. Limited şirketler ticaret unvanı altında kurulur. Türk Ticaret Kanunu’nda geçtiğimiz hukuki mesuliyetlara sahiptir. Limited şirketlerin asgari sermayesi 5000 TL’dir.

Limited şirketler ticaret unvanı alırken şirketin konusunu ve şirketin cinsini belirtir. Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar, bankacılık işlemleri yapamazlar. Şirketin mesulluğu sermayesi ile sınırlıdır. Anonim şirketlerdeki gibi bir idare kurulu yoktur. Şirketin idaresini ortak olan bireylar müdür statüsüyle yapar.

Hakiki Şahıs Firmaları
Tek bir birey doğrulusunda kurulan şirketlere hakiki birey şirketi denir. Hakiki birey şirketleri genelde esnaflar, serbest meslek erbabları, tacirler ve sanayicilerden oluşur. Esnaf ve sanatkârlar, Tacir ve Sanayici Belirleme Kurulunca teşhis edilir. Esnaf ve sanatkârlar bedenen çalışan ve kazandıkları oranların çok olmadığı gruplardır. Basit usül ile vergilendirilirler.

Tacirler bir işletmeyi kısmen bile olsa kendi adına işleten bireylardir. Tacirler birinci sınıf tacir ve ikinci sınıf tacir olmak üzere iki şekilde değerlendirilir. Birinci ve ikinci sınıf tacirleri birbirinden ayıran özellikler vardır.

Birinci sınıf tacirlerin kazancı 168.000 TL’den çok ve gideri aşağı yukarı olarak 119.000 TL şeklindedir. Kurumlar vergisine tabidirler ve bilanço usülüne göre muhasebe hesapları yapılır.

İkinci sınıf tacirler birinci sınıf tacirlerin dışında kalanlardır. Tacir Kime Denir, Tacir Olmanın Hükümleri Nelerdir?

Adi Şirketler
Adi şirketler, iki yada çok girişimcinin mal ve emeklerini birleştirdikleri şirket türüdür. Koyulan sermaye tutarı ne olursa olsun ortakların sahip bulunduğu mesuliyetları aynıdır. Şirket içersinde alıncak kararlar ortaktır. Şirketin idaresi ortakların hepsinin mesulluğundadır. Şirketin sahip bulunduğu borçlar ile bütün ortaklar mesul duruma gelir. Adi şirket kurmak amacıyla bir sermaye sınırlaması bulunmamaktadır. Ticaret ünvanı alabilmek mecburiyetinde değildirler.

Kollektif Şirketler
Kollektif şirketler ikiden çok gerçek birey ile kurulur. Ticari unvan alınması mecburidir ve ticari bir ortaklık içerir. Ortakların finansal mesulluğu sınırsızdır. Kollektif şirketlerin ayrı bir tüzel bireyliği vardır. Kollektif şirketlerin kurulabilmesi amacıyla sınırlanmış bir sermayesi yoktur. Şirketin borçlarından ayrı bir tüzel bireyliği bulunduğu amacıyla ilk evvelce şirket mesuldur. Daha sonra ise ortaklar sınırsız olacak şekilde mesuldur.

Şirketin yönetilmesinde her ortağın söz hakkı vardır. Şirketin denetimünü bütün ortaklar yapabilir. Kollektif şirketlerin sözleşmesinde mecburi olarak bulunması gereken veriler vardır.

Komandit Şirketler
Komandit şirketler, ticari olan bir işletmeyi ticaret unvanı alarak kurulan şirketlerdir. Komandit şirketler Türk Ticaret Kanunu ile hukuki süreçlerini yönetirler. Ortaklık yapıları komandit ve komanditer olarak ayrılır. Komandit ortak şirketin finansal etkinliklerinden sınırsız mesul olan ortağa denir. Komanditer ortak ise şirketin finansal etkinliklerinden sınırlı mesul olan ortaktır. Şirketin idare yetkisi komandite ortağa aittir.

Şirket Yapısı Seçimi Nasıl Olmalıdır?

İş kurmak için bir yola çıkan Girişimciler şirket yapısını seçerken ilgili olmalılardır. Sadece kuruluş amacıyla değil aynı vakitte şirketin içersinde yapılacak etkinlikler amacıyla şirket yapısını seçmek önemlidir. Şirket yapısı seçimini yapar iken ilgi etmeniz gereken şeyler vardır.

Yasal Sorumluluk
İş Kurmak ve Şirket kurmak isteyen birey şirketin meşru mesulluğunu ne kadar alabilmek istediğine karar vermelidir. Şirketiniz iflas ettiği vakit büyük bir mesuliyet alabilmek istemeyebilirsiniz. Bu halde ne kadar mesuliyet alabilmek istediğinize karar vermelisiniz.

Vergiler
Şirket kurmak isteyen birey şirket yapılarında olan vergilendirmeye bakmalıdır. Her şirketin değişik vergilendirme yapısı bulunmaktadır. Seçeceğiniz şirket yapısına göre vergilendirmeden tasarruf etmeniz olası olabilir.

Kuruluş ve Yönetim Giderleri
İş kurmak Şirketler kuruluş adımında lüzumlu olan bir oran sermayeye gereksinim duyar. Sizin sermaye oranınıza elverişli olan şirket yapısını bulabilirsiniz. Aynı vakitte her şirket yapısının bir idare gideri vardır. İş ve Şirket kurmak yapılarının idare giderlerini ve kuruluş giderlerini inceleyerek size elverişli olan şirket yapısını belirleyebilirsiniz.

ŞİRKET KURMAK

Eğer sizde yeni bir iş ve şirket kurmak gibi birşey düşünüyorsanız ya da var olan şirketinizin yapısını değişme gereksinimi duyuyorsanız, Kobi Vadisi editörleri doğrulusunda hazırlanan şirket kurma rehberini inceleyebilirsiniz.

Diğer tüm yazılarımıza buradan ulaşabilirniz.

Daha detaylı bilgi almak için Ticaret Bakanlığı ‘ndan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir